Regionalny oddział w Białymstoku

Zostaliśmy Sygnatariuszami Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego

26 października 2017 r.

W poniedziałek 25.09.2017 r. w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Forum ma stanowić płaszczyznę współpracy środowisk zawodowych, których przedstawiciele budują swoją pozycję zawodową na publicznym zaufaniu.

W poniedziałek 25.09.2017 r. w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Forum ma stanowić płaszczyznę współpracy środowisk zawodowych, których przedstawiciele budują swoją pozycję zawodową na publicznym zaufaniu. Wśród członków-sygnatariuszy Forum poza biegłymi rewidentami są między innymi adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy, lekarze, środowiska pielęgniarek i położnych, aptekarze, rzecznicy patentowi, inżynierowie budownictwa, doradcy podatkowi, architekci.

W akcie erekcyjnym sygnatariusze tak między innymi określili cele i zadania Forum:

  • „umacnianie idei samorządności i prezentowanie wspólnie uzgodnionego stanowiska wobec organów władzy publicznej w zakresie pozostającym w zakresie kompetencji i zainteresowania członków sygnatariuszy Forum;
  • umocnienie w świadomości społecznej przekonania o szczególnym charakterze zawodów zaufania publicznego;
  • powołanie platformy wymiany informacji, doświadczeń oraz płaszczyzny organizacyjnej zapewniającej pełne współdziałanie dla uzgodnień pomiędzy podlaskimi środowiskami samorządów zawodowych w sprawach dla nich istotnych, w przestrzeni publicznej;
  • inicjowanie i wyrażanie opinii wobec organów władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, dotyczących rozwiązań prawnych w przedmiocie działania samorządów zawodowych (...)”
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR